Annons

Om jag inte är nöjd med min operation?

Från 2013-06-01 hanteras klagomål på vården av nybildade IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. http://www.ivo.se Denna inspektion har tagit över den personal på Socialstyrelsen som arbetade med dessa frågor tidigare. Från 2011-01-01 var det Socialstyrelsen som hanterade patientklagomål. Före 2011 var det HSAN, Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd. 

Den väsentliga skillnaden i hantering fr o m 2011 är att man som patient inte längre behöver rikta kritik mot en enskild individ (läkare el annan vårdpersonal) eller veta exakt vilket misstag som begåtts, utan man kan anmäla en specifik händelse för utredning. Fokus ligger på att komma tillrätta med brister inom vården, men Socialstyrelsen kan även utfärda kritik mot enskilda individer. Denna kritik heter dock inte längre ”erinran” eller ”varning”, som då HSAN ansvarade för den, och graderas inte heller i allvarlig/mindre allvarlig etc. I allvarliga fall kan dock Socialstyrelsen via HSAN eller IVO begära s k prövotid på tre år under vilka läkaren står under extra uppsyn, eller rent av dra in legitimationen.

Om du vill kolla upp enstaka läkare kan du få hjälp med det:
https://www.ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/ta-del-av-handlingar/
https://www.ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/

Om du redan är en missnöjd patient och vill göra en anmälan
Grundförutsättningar för att göra en anmälan är att felbehandlingstillfället inte ligger mer än två år bakåt i tiden och felet ska ha haft betydelse för resultatet/läkningsperioden. (Brister i själva bemötandet, som inte haft betydelse för resultatet, kan anmälas till Patientnämnden – för rätt kontor, se  https://www.ivo.se/for-privatpersoner/om-patientnamnden/hitta-din-patientnamnd/ )

Intressant är att det är svårt att få en fällande dom för kända komplikationer.

För klagomål är detta en bra sida att börja på: https://www.ivo.se/for-privatpersoner/informera-eller-anmala-halso-och-sjukvard/

Sist på ovanst sida finns även en länk till anmälningsformuläret.

 

IVO hanterar inte anspråk på ekonomisk ersättning. Önskar man detta, ska man vända sig till klinikens försäkringsbolag (fråga vilket de har…).
Landstingen har sina försäkringar hos LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, se www.lof.se,

Kommer man inte överens med klinikens försäkringsbolag, kan man klaga hos Patientskadenämnden, som nås via Patientförsäkringsföreningen (se länk nedan).  Det kostar inte dig som patient något. 

Patientskadenämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska tre företräda patienternas intressen, en vara medicinskt sakkunnig, en vara väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare (försäkringsgivarledamot) samt en ha särskild kunskap om verksamhet som rör hälso- och sjukvård. Det ska finnas en eller flera ersättare för ordföranden och övriga ledamöter. 

Regeringen utser ordförande och fem andra ledamöter jämte ersättare för dessa. Försäkringsledamoten och ersättare för denne utses av Patientförsäkringsföreningen, som även administrerar Patientskadenämnden. OBS dock att dessa är rådgivande och deras utlåtande utgör en rekommendation, inte ett tvång. (Ungefär som ARN i konsumentfrågor...)

Annons
Annons
Annons